detecting Sequence Critical fOr Phase sEparation
Contact
If you have any questions, please contact us:

Dr. Zexian Liu

Bioinformatics Center,

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


For publication of the results in this study, please cite the following articles:

dSCOPE: a software to detect sequences critical for liquid-liquid phase separation

Shihua Li, Kai Yu, Qingfeng Zhang, Zekun Liu, Jia Liu, Huai-Qiang Ju, Zhixiang Zuo, Xiaoxing Li, Zhenlong Wang, Han Cheng, Ze-Xian Liu.

In preparation, 2020.